sobota, 26 września 2009

Gdańskie Miniatury- Nowy Port

W piątek, 25 września grupa uczniów z Koła Historycznego zrealizowała
I
etap projektu "Gdańskie miniatury".

Na dobry początek Twierdza Wisłoujście


Czy tu straszy?

Nadmiar sił musi być dobrze wykorzystany!


Niedawno były tu tory...


W oczekiwaniu na pociąg widmo...


Chyba jednak nic nie przyjedzie...

http://www.gdansk2016.eu/index.php?lang=pl&m=page&pg_id=193&lnk=4wtorek, 22 września 2009

Przestrogi dla uczniów, czyli jakich błędów nie popełniać

Hall of fame

Krzysztof Kolumb- odkrycie nowej drogi do Indii.
marzenie...

Kula ziemska jest okrągła- odkrył to Mikołaj Kopernik

blisko...

Heretyk, to imię biskupa
może i biskupa, który był heretykiem

Człowiek w średniowieczu nie wiedział, że kiedykolwiek będą samochody. Nie wiedział w ogóle co będzie. Myślał, że zostanie tak jak było.
A Nostradamus?

Mikołaj Kopernik odkrył, że ziemia krąży woku słońca a słońce woku ziemi.
Nic dodać, nic ująć

Gdzie mierzka Mezopotamia?
Pytanie czasami stwarza więcej problemów niż sama odpowiedź

Prehistoria- to ludzie połączeni z małpami, owłosieni.
Nowa teoria pochodzenia człowieka


niedziela, 20 września 2009

Plan edukacyjny

PLAN EDUKACYJNY Z PRZEDMIOTU HISTORIA DLA IV, V, VI
KLASY

KLASA IV
I. Poznajemy historię
1. Co to jest historia?
2. Jak poznajemy historię?
3. Sposoby mierzenia czasu
II. Historia mojej rodziny
1. Rodzina i jej historia
2. Pamiątki rodzinne
3. Miasto dawniej i dziś
4. Krótka historia wsi
5. Polskie tradycje regionalne
6. Polska - mój kraj
7. Polskie zabytki
8. Polska leży w Europie
III. Zanim pojawiło się pismo
1. Życie w epoce kamienia
2. Człowiek staje się rolnikiem
3. Najdawniejsze osady na ziemiach polskich
IV. W dawnej Polsce
1. Zanim powstała Polska
2. Legendy o początkach państwa polskiego
3. Państwo pierwszych Piastów
4. Chłopi i mieszczanie w średniowieczu
5. Na zamku rycerskim
6. Kościół w średniowieczu
7. Polska za panowania Kazimierza Wielkiego
V. Ku współczesności
1. Akademia Krakowska
2. Rzeczpospolita szlachecka
3. Złoty wiek Rzeczpospolitej
4. Warszawa - nowa stolica Polskich
5. Wiek wielkich wynalazków
6. Jak żyli ludzie w XIX wieku
7. Wiek XX

KLASA V
Zanim zaczęła się historia
I. Pierwsze cywilizacje
1. Życie w starożytnej Mezopotamii
2. Starożytny Egipt
3. Starożytni Izraelici
4. Pismo - przełomowy wynalazek
II. Świat Starożytnych Greków
1. Starożytna Grecja
2. Mity greckie
3. W greckiej polis
4. W greckim teatrze i na stadionie
III. W starożytnym Rzymie
1. Państwo Rzymian
2. Imperium i jego mieszkańcy
3. Osiągnięcia Rzymian
4. Wierzenia Rzymian. Początki chrześcijaństwa
5. Podział imperium i upadek cesarstwa zachodniego
IV. Początek średniowiecza
1. Cesarstwo bizantyńskie
2. Arabowie
3. Państwo Franków
4. Wikingowie
V. Polska za pierwszych Piastów
1. Jak powstało państwo polskie?
2. Panowanie Bolesława Chrobrego
3. Bolesław Krzywousty i jego testament
4. W państwie krzyżackim
5. W średniowiecznej Europie
VI. Zjednoczona Polska
1. Pod rządami ostatnich Piastów
2. Polska w unii z Litwą
3. Wojny polsko-krzyżackie w XV wieku
4. Zamki i kościoły

KLASA VI
I SEMESTR
I Europejczycy odkrywają świat
1. Społeczeństwo późnego średniowiecza
2. Wielkie odkrycia geograficzne
3. Skutki odkryć geograficznych
4. Renesans – powrót do starożytności
5. Reformacja w Europie
II W Rzeczpospolitej szlacheckiej
1. Demokracja szlachecka
2. Rzeczpospolita Obojga narodów
3. Wolna elekcja
4. Pod rządami Wazów
5. Odsiecz Wiednia
III Czasy rozumu, nauki i maszyn
1. Europa w XVII wieku
2. W czasach baroku
3. Oświecenie – czasy uczonych
4. Sztuka i życie codzienne w XVIII wieku
5. Początki przemysłu
6. Jak powstały Stany Zjednoczone?
IV Ostatnie lata Rzeczpospolitej szlacheckiej
1. Rzeczpospolita w połowie XVIII wieku
2. Warszawa za czasów Stanisława Augusta
3. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja
4. Upadek Rzeczpospolitej
V Czasy wielkich przemian społecznych
1. Wielka Rewolucja Francuska
2. Epoka Napoleona
3. Wiek odkryć i wynalazków
4. Walka o prawa obywatelskie
5. Zjednoczenie Włoch i Niemiec
6. Społeczeństwo w XIX wieku
7. Kolonializm
II SEMESTR
I. Polska pod zaborami
1.Polacy w czasach napoleońskich
2.Powstania narodowe
3.Polacy po klęskach powstań
4.Życie pod zaborami
II. Pierwsza wojna światowa i okres międzywojenny
1.Pierwsza wojna światowa
2.Polska odzyskuje niepodległość
3.Powstanie Związku Radzieckiego
4.Wielki kryzys gospodarczy
5.Faszyzm w Niemczech
6.Druga Rzeczpospolita
7.Osiągnięcia II Rzeczpospolitej
III. Polska i świat podczas II wojny światowej
1.Napaść Niemiec i ZSRR na Polskę
2.Druga wojna światowa w latach 1940–1943
3.Polacy pod okupacją
4.Zbrodnie niemieckie
5.Koniec II wojny światowej
6.Polacy na frontach II wojny światowej
IV. Polska i świat po II wojnie światowej
1.Zimna wojna
2.Powstanie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
3.Gospodarka i społeczeństwo PRL
4.Polacy w walce z komunizmem
5.Upadek komunizmu w Europie
6.Jak powstała Unia Europejska?
7.USA współczesnym mocarstwem
* Człowiek i społeczeństwo w XX i XXI wieku (materiał dodatkowy)
1.Życie ludzi dawniej i dziś
2.Wiek telewizji i komputera
3.Świat w XXI wieku
4.Jan Paweł II

Wymagania

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu Historia (Historia i społeczeństwo) dla klas IV, V, VI*

Stopień dopuszczający
Przyswojenie przez ucznia elementarnych wiadomości i umiejętności, określonych w minimum programowym,pozwala na wystawienie mu stopnia dopuszczającego. Uczeń powinien wykonywać przy pomocy nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia, prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz współpracować przy wykonywaniu pracy zespołowej.

Stopień dostateczny
Na stopień dostateczny uczeń musi opanować najważniejsze wiadomości i umiejętności. Powinien on zauważać związki miedzy wydarzeniami, analizować z niewielka pomocą nauczyciela proste zjawiska oraz aktywnie uczestniczyć w pracach grupy.

Stopień dobry
Przyswojenie ważnych wiadomości oraz rozumienie omawianych treści i praktyczne ich stosowanie pozwala wystawić uczniowi stopień dobry. Uczeń właściwie posługuje się terminologią przedmiotową i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. Poza tym aktywnie uczestniczy w zajęciach i wykazuje zainteresowanie tematem lekcji.

Stopień bardzo dobry
Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który opanował wszystkie przewidziane programem wiadomości i umiejętności. Potrafi on samodzielnie interpretować fakty i uzasadniać swoje poglądy. Dostrzega również związki przyczynowo-skutkowe i rozwiązuje skomplikowane problemy. Ponadto powinien przejawiać zainteresowanie omawianymi zagadnieniami oraz samodzielnie wyszukiwać informacje na określony temat.

Stopień celujący
Jeśli uczeń wykazuje dużą znajomość treści programowych, może uzyskać stopień celujący. Powinien przy tym uczestniczyć w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz samodzielnie wykonywać dodatkowe zadania. Istotne jest również zaangażowanie i twórcza inicjatywa w działaniach grupowych.

*Stopnie są opracowane przez wydawnictwo Nowa Era i dostosowane
do planu edukacyjnego serii „Moja historia” i zaakceptowane przez
nauczyciela historii.

System oceniania

SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU: HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, ZGODNY Z WSO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4.

1.Sprawdzaniu i ocenianiu podlegają: wiedza, umiejętności, wkład pracy i zaangażowanie uczniów.

SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:
•odpowiedź ustna: do odpowiedzi jest wybierana jedna osoba. Uczeń dostaje trzy pytania.

•prace domowe: są sprawdzane przez nauczyciela na następnej lekcji. Przewiduje się ochotnika. Zazwyczaj jedna ocena z pracy domowej na semestr.

•aktywność ucznia na lekcji: w przypadku jednej godziny lekcyjnej w tygodniu 3 plusy są zamieniane na 5, w przypadku dwóch godzin w tygodniu 5 plusów jest zamienianych na 5. Do trzech osób, które mogą być ocenione na lekcji.

•prace pisemne:
prace klasowe- min. 3 do 5 na rok szkolny (kl. IV ,V, IV) , z tygodniowym wyprzedzeniem. Praca klasowa jest poprzedzona powtórką.
kartkówki- wedle uznania nauczyciela, trwa 5-10 minut. Materiał na kartkówkę obejmuje zazwyczaj 3 ostanie tematy lekcyjne.

•projekty edukacyjne

•dodatkowa (nadobowiązkowa) praca ucznia

•W ocenianiu punktowym liczba uzyskanych punktów jest przeliczana na procenty i oceny.

Celujący 98% - 100%
Bardzo dobry 91%- 97%
Dobry 75% - 90%
Dostateczny 55% - 74%
Dopuszczający 35% - 54%
Niedostateczny 0% - 34%

•Uczeń raz na semestr może zgłosić bez żadnych konsekwencji nieprzygotowanie do lekcji, zwalniające z odpowiedzi ustnej, kartkówki i pracy domowej. Oznaczane jest to kropką obok nazwiska.

•W wypadku nieobecności na lekcjach uczeń jest zobowiązany nadrobić zaległości, napisać pracę klasową: nieobecność dłuższa - w ciągu 2 tygodni; nieobecność krótsza – w ciągu tygodnia.

•Uczeń może otrzymać minus za brak wiedzy z ostatniej lekcji, niewykonanie pracy na lekcji - w rubryce aktywność. 5/3 minusów (w zależności od klasy: IV i V klasa 3 minusy, VI klasa 5 minusów) oznacza ocenę niedostateczną

•Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu, z którego otrzymał ocenę niższą niż dostateczny.

•Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych

•Sprawdziany i prace klasowe udostępniane są rodzicom /prawnym opiekunom na ich prośbę. Po zapoznaniu się z oceną i przeanalizowaniu sprawdzianu rodzice mają obowiązek zwrócić pracę nauczycielowi.

Plan rozwoju nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. DANE OSOBOWE

1. Imię i nazwisko: Murawski Krzysztof
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
3. Stanowisko: nauczyciel historii
4. Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

II. STAŻ

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2010r.
3. Opiekun stażu: Jolanta Kurowska
III. CELE STAŻU

A. CEL GŁÓWNY
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

B. CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym: poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia, przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć w szkole.
2. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.
IV. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
1. Zadania związane z organizacją stażu
1. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Wrzesień 2009r.
Omówienie zasad współpracy. Pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu stażu.
2. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie harmonogramu lekcji prowadzonych i hospitowanych Wrzesień 2009r. Harmonogram zajęć prowadzonych i obserwowanych.
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2009r.
Plan Rozwoju Zawodowego.
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Wrzesień 2009- Maj 2010r. Teczka stażysty (świadectwa, zaświadczenia, scenariusze)
5. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2010r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2010r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

2. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (6 ust.2 pkt 1)
Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny zestaw programu nauczania i szkolny zestaw podręczników. Udział w pracach zespołu humanistycznego i w radach pedagogicznych. Wrzesień, 2009r. Lista obecności na radach pedagogicznych, potwierdzenie opiekuna stażu, notatki własne.
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen, księga zarządzeń, księga protokołów itp. Wrzesień 2009- Maj 2010r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, pozalekcyjnych, dyżurów, wycieczek. Wrzesień 2009- Maj 2010r.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.

Wrzesień 2009 r.- Maj 2010r. Organizacja zajęć własnych, notatki własne.
5. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia.. Wrzesień 2009r. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego. Spis przeanalizowanych przepisów i aktów prawnych.

3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (6 ust.2 pkt 2)
Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Tworzenia własnego warsztatu pracy. Analiza podstawy programowej, podręczników, programu nauczania historii, opracowanie planów pracy, opracowanie przedmiotowego systemu oceniania. Wrzesień 2009r. Notatki własne, plany pracy, przedmiotowy system oceniania.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w szkoleniowych, radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Lektura czasopism pedagogicznych o tematyce historycznej np. „Wiadomości Historyczne” oraz przedmiotowych książek dydaktycznych.
Wrzesień 2009r. - Maj 2010r. Zaświadczenia, lista obecności na radach pedagogicznych. Lista przeczytanych pozycji, notatki.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy. Wrzesień 2009r. – Maj 2010r. Wnioski własne z obserwacji zajęć.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Wrzesień 2009r. – Maj 2010r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wrzesień 2009r. - Maj 2010r. Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
6. Rozwijanie zainteresowań uczniów. Pozalekcyjne zajęcia aktywizujące uczniów w ramach Koła Historycznego Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Gdańsku. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie historycznym. Wrzesień 2009r. - Maj 2010r. Plan pracy koła historycznego, potwierdzenie opiekuna stażu.

4. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (6 ust.2 pkt 3)

Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Rozmowa ze szkolnym pedagogiem, opiekunem stażu, udział w radzie pedagogicznej, analiza programu wychowawczego i programu profilaktycznego. Udział w realizacji planu wychowawczego szkoły. Wrzesień 2009r. - Maj 2010r. Potwierdzenie pedagoga, wychowawców, opiekuna stażu. Scenariusz apelu.
3 Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania trudności wychowawczych oraz edukacyjnych uczniów. Kontakt z uczniami, rozmowy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, analiza opinii PPP. Wrzesień 2009r. - Maj 2010r. Notatki
Uwzględnienie zaleceń PPP w systemie oceniania
4 Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i ich środowiska. Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami. Uczestnictwo w zebraniu z rodzicami. Wrzesień 2009r. –Maj 2010r. Nawiązanie indywidualnej rozmowy z uczniami. Pomoc i opieka, doradzanie w problemach.

5. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (6 ust.2 pkt 4)
Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Rozmowy z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków. Wrzesień 2009r.- Maj 2010r. Notatki, potwierdzenie, wnioski z obserwacji i hospitacji.
2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Wrzesień 2009r. - Maj 2010r. Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.